Bergsingel Sociëteit

Het kerkgebouw aan de Bergsingel vervult een centrale rol in Rotterdam Noord. Het wordt al gebruikt voor veel andere activiteiten dan uitsluitend de eredienst op zondag.

Eén van de initiatieven met betrekking tot een bredere functie van de Bergsingelkerk in buurt en stad is de oprichting van de ‘Bergsingel Sociëteit’. De functie van de Bergsingel Sociëteit is het aanbieden van een aantrekkelijke locatie waar stad- en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Het gaat dus om zingeving en ontmoeting. Daarvoor zal o.m. de nog te renoveren achterzaal worden gebruikt.

Wat eens de Consistoriekamer was…

Deze zaal heeft op dit moment een gedateerd karakter na een weinig geslaagde verbouwing in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het is de oude consistoriekamer waar ooit de kerkenraad vergaderde en catechisatie werd gegeven (zie foto hieronder).

Consistoriekamer anno 1950: zetel van de Kerkenraad

De Bergsingel Sociëteit heeft de bedoeling een programma aan te bieden dat is gericht op zingeving en verdieping. Het is één van de middelen die beschikbaar zijn om de belangstelling voor de activiteiten van de kerk te stimuleren.

De Bergsingel Sociëteit zal ook een gezelligheidsfunctie krijgen. Het moet leuk zijn daar binnen te lopen, eenvoudigweg om mensen te ontmoeten ook als er geen specifieke activiteit plaatsvindt. Om een aardig TV programma te zien, om een voetbalwedstrijd te volgen, een gesprek te voeren en een glaasje wijn te drinken. Daarom is het van belang dat er een vorm van lidmaatschap wordt gecreëerd.

Het is bovendien van belang dat de faciliteiten voor de eigen kerkelijke activiteiten worden verbeterd. De ruimte moet ook geschikt zijn voor het houden van (kerkenraads)vergaderingen, gespreks- en taakgroepen en catechisatie.

Het plan is dat de achterzaal een huiskamerachtig karakter zal krijgen, met gemakkelijke fauteuils, tafels, aangepaste verlichting, TV, beamer, internet en moderne communicatie middelen. Er is inmiddels een aanzienlijke subsidie ontvangen waarmee de kosten voor een gedeelte kunnen worden gedekt.

Sfeerbeeld van Sociëteitsruimte

Kerk en Buurt

De eerste aanzetten tot samenwerking tussen kerk en buurt werden zo’n tien jaar geleden ondernomen door de toenmalige predikant van de Bergsingelkerk, Elbert Grosheide. Hij startte het zogenaamde ‘Bergsingelkwartier’ dat zich bezighield met allerlei wijkactiviteiten inclusief Sinterklaasvieringen, oliebollen verkoop en lampion optochten, gerund door vrijwilligers uit kerk en buurt.
Twee jaar geleden drong het besef door dat een meer structurele aanpak van de samenwerking noodzakelijk en zinvol zou zijn. Dit leidde tot besprekingen tussen vertegenwoordigers van de kerk en omliggende buurten via de gezamenlijke Werkgroep Kerk en Buurt. Hierbij speelde ook de Wijkraad Liskwartier een belangrijke rol. Gedurende meer dan een jaar werden verkennende besprekingen gehouden die uiteindelijk op 30 november 2020 resulteerden in de oprichting van de Stichting Bergsingel Sociëteit.

Stichting Bergsingel Sociëteit

De Stichting Bergsingel Sociëteit werd op 30 november 2020 formeel opgericht door Notaris Erik Linssen. Volgens de statuten zal het bestuur bestaan uit minimaal vijf leden. Drie daarvan zullen afkomstig zijn uit het buurtoverleg en twee zijn benoemd door de Kerkenraad van de Bergsingelkerk.

Het bestuur werkt als een team; ieder van de bestuursleden heeft een specifiek aandachtsgebied en coördineert de werkgroepen in dat specifieke gebied. Deze werkgroepen bestaan uit actieve leden van de vriendenclub van de sociëteit die zich vrijwillig inzetten om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Zij adviseren het bestuur en zijn betrokken bij de activiteiten die in stichtingsverband worden ontwikkeld alsook het beheer van de sociëteitsruimten in de Bergsingelkerk.

Ontmoetingsplaats voor buurt en stad

De founding fathers/mothers zijn:
a. Iris Vlot, voorzitter (coördinatie, externe contacten)
b. Christiaan van Krimpen (financiën, secretariaat)
c. Karine Schenkeveld (design, bouwkundige zaken, beheer)
d. Jan Prij (programmering, structurering van activiteiten)
e. Artem Moorlag (planning, fondsenwerving).

De stichting zal worden ‘gedragen’ door een groep vrijwilligers (de Vriendenclub van de Bergsingel Sociëteit}. Zij vormen samen met het bestuur de enthousiaste ‘gideonsbende’ die het initiatief tot wasdom en succes zullen brengen.
Hoewel de activiteiten in hoge mate zijn gericht op de wijken van Rotterdam Noord, zoals het Liskwartier, Bergpolder, Blijdorp, de Agniesebuurt en het Oude Noorden, zullen zij ook een stedelijke uitstraling krijgen. Dit geldt met name voor muzikale evenementen en lezingen.

De stichting heeft een algemeen karakter (het is geen kerkelijke stichting!), wat niet wegneemt dat zingevingsactiviteiten een substantieel onderdeel zullen vormen van de programmering van de activiteiten.

Ontwerp achterzaal

In opdracht van de Stichting Bergsingel Sociëteit heeft architect ir Karine Schenkeveld een ontwerp gemaakt voor de renovatie van de achterzaal. Dit ontwerp is op 9 april 2021 goedgekeurd door het Stichtingsbestuur. De tekening hierover geeft een indruk van dit ontwerp dat binnenkort aan de Kerkenraad zal worden aangeboden.

Selected pages