Kerkenraad

De kerkenraad

Algemene verantwoordelijkheden

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant(en) de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en dragen gezamenlijk en individueel de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaan door het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters en ondersteund door meerdere (vaste) taakgroepen en/of projectgroepen.
Zowel de diaconie, het College van Kerkrentmeesters als de taak- en projectgroepen stemmen hun activiteiten af op het beleid van de kerkenraad, zoals verwoord in het lopende Beleidsplan.


Leden van de Kerkenraad

  • Ruben Schep (technisch voorzitter)
  • Katinka Broos (predikant BMVier)
  • Marlies van Doorn (diaken BSK)
  • René IJpenga (ouderling BSK)
  • Maarten Spaans (ouderling BMVier, interim voorzitter)
  • Jan Luijendijk (toegevoegd kerkrentmeester)
  • Bas van de Ruit (toegevoegd kerkrentmeester)
  • Sija Schorel (diaken BMVier)
  • Karen Siebel (diaken BSK)
  • Geke Westera (ouderling/scriba BSK)

College van Kerkrentmeesters

Algemene verantwoordelijkheden

De kerkenraad vertrouwt de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de kerkgemeente en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters is sinds oktober 2021 als volgt samengesteld:

Jan Luijendijk (interim voorzitter, toegevoegd lid)
Mark van Aartsen (secretaris)
Piet Hofland (lid)
Antoni Mets (lid)
Daan Quak (lid)
Bas van de Ruit (toegevoegd lid)

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De ouderlingen uit het College van Kerkrentmeesters maken deel uit van de Kerkenraad. De ouderling-kerkrentmeester is vrijgesteld van huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingswerk, het jeugdwerk en het pastoraat. Maar de kerkenraad kan de ouderling-kerkrentmeester wel met deze taken belasten.

Het College van Kerkrentmeesters legt de kerkenraad de begroting en rekening van financieel beheer voor. De kerkenraad geeft zijn oordeel, waarna de begroting en rekening worden vastgesteld. Er wordt een samenvatting van de begroting en jaarrekening in de financiële ‘Balans’ gepubliceerd op de website van de kerk (zie pagina Financiële zaken).

In het gemeenteberaad wordt toelichting gegeven op de jaarrekeningen (College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen).

Ouderling-kerkrentmeesters dienen inzicht te hebben in beheerszaken, hetzij op materieel dan wel op financieel gebied.