Kerkenraad

De kerkenraad

Het bestuur van de gemeente is opgedragen aan de kerkenraad. In de kerkenraad zitten alle ambtsdragers van de gemeente. De ambtsdragers geven gezamenlijk leiding aan de gemeente en de ambten zijn gelijkwaardig aan elkaar. De kerkenraad gaat over het algemene beleid in de gemeente en stelt de jaarrekening en de begroting vast.

Een deel van de kerkenraad in juni 2023.


Leden van de kerkenraad

Voorzitter
Katinka Broos (predikant BMVier, voorzitter)

Ouderlingen
René IJpenga (ouderling BSK)
Tineke de Lege – de Kievit (ouderling BSK)
Maarten Spaans (ouderling BMVier)
Geke Westera (ouderling BSK, scriba)

Ouderlingen-kerkrentmeester
Sandra Korteweg – Vermeer (ouderling-kerkrentmeester)

Diakenen
Marlies van Doorn – van den Heuvel (diaken BSK)
Javed Paul (diaken BSK)
Sija Schorel (diaken BMVier)
Karen Siebel (diaken BSK)


College van Kerkrentmeesters

Algemene verantwoordelijkheden

De kerkenraad vertrouwt de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de kerkgemeente en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad

Het College van Kerkrentmeesters is sinds december 2022 als volgt samengesteld:

Mark van Aartsen (secretaris)
Piet Hofland (lid)
Jaap Huijer
Sandra Korteweg – Vermeer (ouderling-kerkrentmeester, voorzitter)
Antoni Mets (lid)
Daan Quak (kerkmeester)

Het ambt van ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. De ouderlingen uit het College van Kerkrentmeesters maken deel uit van de Kerkenraad. De ouderling-kerkrentmeester is vrijgesteld van huisbezoek, van zijn aandeel in het toerustingswerk, het jeugdwerk en het pastoraat. Maar de kerkenraad kan de ouderling-kerkrentmeester wel met deze taken belasten.

Het College van Kerkrentmeesters legt de kerkenraad de begroting en rekening van financieel beheer voor. De kerkenraad geeft zijn oordeel, waarna de begroting en rekening worden vastgesteld. Er wordt een samenvatting van de begroting en jaarrekening in de financiële ‘Balans’ gepubliceerd op de website van de kerk (zie pagina Financiële zaken).

In het gemeenteberaad wordt toelichting gegeven op de jaarrekeningen (College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen).

Ouderling-kerkrentmeesters dienen inzicht te hebben in beheerszaken, hetzij op materieel dan wel op financieel gebied.