ANBI informatie

Algemeen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen) dus inclusief die ook van toepassing is op de Bergsingelkerk / BMVier. Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken.

Bergsingelkerk – BMVier

De Bergsingelkerk en BMVier (formeel de Gereformeerde Kerk te Rotterdam) behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op onze gemeente.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt op dit moment kerkenraad tien leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden, onder wie tenminste twee ambtsdragers. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie

De visie van onze kerk kan worden gevonden op de startpagina van deze site. De Bergsingelkerk en BMVier zijn kerkgemeenschappen die open zijn voor allen onafhankelijk van afkomst, sociale positie en seksuele oriëntatie.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Daarnaast kunt u het actuele beleidsplan van onze gemeente inzien.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke en sociaal-culturele activiteiten vinden plaats. De kerk heeft ook een belangrijke sociale functie voor de wijk. In de Bergsingelkerk vinden veel concerten en conferenties plaats. Bestedingen voor deze doeleinden dienen mede om de financiele positie van de kerk te versterken.

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam

Registratienummer gemeente: 55400000
Classis Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Aantal wijkgemeenten: 1

ANBI code kerk: 279 7379
ANBI code diaconie: 8241 24182

KvK nummer: 76440966

Situatie 2020

Aantal predikanten: 1
– Waarvan voor gewone werkzaamheden: 1
– Waarvan met een bijzondere opdracht: 0
Bezetting predikanten volledig in FTE: 0
Bezetting predikanten part-time in FTE: 0,80
Aantal kerkelijk werkers: 1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE: 0,44
Aantal overige betaalde medewerkers: 0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE: 0,00
Ouderlingen (niet kerkrentmeester): 5
Ouderlingen – kerkrentmeester: 1
Kerkrentmeesters: 5
Diakenen: 4
Aantal belijdende leden verslagjaar: 249
Aantal doopleden verslagjaar: 467
Totaal aantal leden: 752
Aantal pastorale eenheden: 716

ANBI gegevens Protestantse Kerk in Nederland

Postadres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht
Telefoonnummer: (030) 880 1880; E-mail: info@protestantsekerk.nl

Jaarrekening en begroting

ANBI rapport