Financiële zaken

ANBI Regeling

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen) dus inclusief die ook van toepassing is op de Bergsingelkerk / BMVier. Zij hebben allemaal met de ANBI-regelgeving te maken.

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam

Registratienummer gemeente: 55400000
Classis Protestantse classis Zuid-Holland Zuid
Aantal wijkgemeenten: 1
Aantal predikanten: 1
– Waarvan voor gewone werkzaamheden: 1
– Waarvan met een bijzondere opdracht: 0
Bezetting predikanten volledig in FTE: 0
Bezetting predikanten part-time in FTE: 0,80
Aantal kerkelijk werkers: 0
Bezetting kerkelijk werkers in FTE: 0,00
Aantal overige betaalde medewerkers: 0
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE: 0,00
Aantal belijdende leden verslagjaar: 262
Aantal doopleden verslagjaar: 490
Totaal aantal leden: 752
Aantal pastorale eenheden: 765

ANBI gegevens Protestantse Kerk in Nederland

Postadres
​Postbus 8504
3503 RM Utrecht

​​Bezoekadres
​Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht

​Telefoonnummer: (​​030) 880 1880
E-mail: info@protestantsekerk.nl
Website: www.protestantsekerk.nl
RSIN 813612809

Mogelijkheid voor een vrijwilligers vergoeding.

De meeste vrijwilligers in de kerk, met name de ambtsdragers, functioneren zonder enige geldelijke vergoeding. Maar een kerkgemeente heeft de mogelijkheid haar vrijwilligers een contract te bieden met een vrijwilligersvergoeding. Daaraan kan de gemeente voorwaarden verbinden vooral in verband met het werk dat moet worden verricht.
De belastingdienst heeft voor het onbelast uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding grenzen gesteld. De vergoeding die wordt verstrekt, mag niet te dicht in de buurt komen van een marktconforme beloning. Per 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen:
• per jaar mag niet meer worden vergoed/ontvangen dan € 1.700,-;
• per maand mag de vergoeding niet meer dan € 170,- bedragen;
• per uur mag de vergoeding niet meer dan € 5,- bedragen.
Vrijwilligers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Jaarverslag Gereformeerde Kerk te Rotterdam 2018

U kunt het meest recente jaarverslag hier downloaden (pdf, 37KB).