ANBI-informatie Diaconie

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening Diaconie 2021

Jaarrekening 2021 verkort overzicht