Diaconie

De essentie van het diaconale werk

Het diaconaat, het helpen van mensen (en niet alleen leden van de kerk!), heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. In Rotterdam speelde de diaconie van de Bergsingelkerk onder meer een belangrijke rol bij het verschaffen van voedsel aan zo’n 8000 hongerige mensen tijdens de hongerwinter van 1944 (zie ook:  Geschiedenis van de kerk). Na de Tweede Wereldoorlog kwam de kerk met andere initiatieven, zoals bejaardentehuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Velen herinneren zich nog het succesvolle werk van de diaconale stichtingen “Clubhuizen De Jeugdhaven’ en “Evangelisch Herstel en Opbouw” die vanuit de Bergsingelkerk ontstonden. Deze stichtingen waren vooral actief in de Rotterdamse achterstandswijken gedurende een dertigtal jaren na de oorlog. Ook bejaardenzorg speelde een belangrijke rol in het diaconale beleid. Het nog steeds bestaande tehuis voor ouderen “Atrium” is daar een voorbeeld van.

Ondanks de secularisatie en sociale wetgeving zijn er nog altijd mensen die aan de rand van de samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: ‘Helpen waar geen (andere) helper meer is.’

College van diakenen

‘De gemeente is geroepen tot dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.’ Zo staat het verwoord in de kerkorde van de Protestantse kerken in Nederland.
Dit is een van de kerntaken van de kerkelijke gemeente. Daarom worden er diakenen gekozen die vanuit de gemeente toezien op deze opdracht. Ook onze kerk heeft een lange geschiedenis diaconale zorg als het gaan om gezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk, ouderenzorg en werken aan gerechtigheid in de oude stadswijken.
Het College van Diakenen heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, waardoor geld dat bestemd is voor de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid ook daadwerkelijk daaraan besteed wordt en niet ingezet kan worden voor andere kerkelijke doeleinden.
Diaconaat behoort tot het DNA van de kerk!

Vanaf september 2021 is de samenstelling van het College van diakenen als volgt:
Karen Siebel (voorzitter)
Marlies van Doorn (secretaris)
Sija Schorel
Frank van de Giessen (toegevoegd voor Derde Wereld-aangelegenheden)

Omzien naar elkaar

Naast het werk van de ouderlingen en diakenen binnen de gemeente heeft de Bergsingelkerk ook een actieve groep mensen die de ouderen van de gemeente op regelmatige basis bezoekt en contact met hen houdt. De lijst van ouderen van 75 jaar en ouder bestaat in de Bergsingelkerk uit zo’n 75 namen. Met Kerst, Pasen en verjaardagen wordt ook een attentie overhandigd door de bezoekdame of bezoekheer. Dit wordt bekostigd door de diaconie.
De coördinatie van dit belangrijke bezoekwerk is in handen van Annemarie van Zessen. De twintig bezoekdames en heren komen twee keer per jaar bijeen samen met de predikant om ervaringen uit te wisselen, elkaar te steunen en elkaar te bemoedigen. Bij voorkomende zware periodes (denk hierbij aan ziekte, eenzaamheid, financiële problematiek enz.) in het leven van de bezochte gemeenteleden kan vanuit de groep andere hulp worden ingeroepen worden.

Bezoekwerk 75+ Bergsingelkerk
Annemarie van Zessen, 010-4650932, email annemarie@van66.nl 

Ook in BMVier krijgen gemeenteleden van 75 jaar en ouder met Kerst een attentie en wordt voor hen in juni een bloemenzondag geregeld.

Bezoekwerk 75+ BMVier
Suze de Haan- Gaastra, 010-4763928, email jsgaastra@hotmail.com

Projecten

Vakantieweek kinderen basisschool

De Stichting Vakantieweken organiseert elk jaar een vakantieweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet op vakantie kunnen gaan. Het doel is: de kinderen een leuke vakantieweek te bezorgen vol spelletjes, buitenspelen, toneel, zwemmen en andere kampactiviteiten. De kinderen wonen in de Rotterdamse wijken Crooswijk en het Oude Noorden.

De diaconie van onze kerk steunt dit mooie initiatief al jaren.

Wereldwinkel / Diaconaat

Arm en rijk

Onze kerk kent een actieve werkgroep die zich niet alleen bezig houdt met de verkoop van ‘eerlijke’ producten (namelijk producten die verantwoord zijn geproduceerd en waarvan de winst zo veel mogelijk bij de eerste producent terecht komt), maar ook aandacht vraagt voor problemen van de ontwikkelingslanden.

Wij leven in een rijk land, terwijl er wereldwijd veel mensen in armoede leven. Daarom moeten wij ons inzetten voor degenen die vaak aan de rand van het bestaansminimum leven.

Ook neemt het klimaatprobleem steeds heftiger vormen aan, die vooral de armere landen treft. Het weer wordt steeds extremer met hevigere overstromingen, orkanen en droogtes. Met name boeren en veehouders in ontwikkelingslanden ervaren de keiharde gevolgen van deze veranderingen.

Wereldwinkel

In onze beide kerken is een Wereldwinkel. Onze economie is vooral gericht op wat goedkoop is, maar we weten dat dit ook kan leiden tot onrecht en uitbuiting. Wij willen de aandacht vestigen op de waarden achter de prijswaarde. Van de producten in de wereldwinkel komt meer geld terecht bij de eerste producent. Door de organisatie Fairtrade worden o.a. adviezen gegeven over meer biologische landbouw.

De winkel is open:

• in de Bergsingelkerk op zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur en op zondag na de kerkdienst (ca. 11.00 uur),
• in BMVier ’s zondags na de kerkdienst (ca. 11/00 uur).

Wereld-diaconaat Collecten

In de kerkdiensten wordt regelmatig gecollecteerd voor projecten die Kerk in Actie ondersteunt. Deze zijn voornamelijk gericht op armoedebestrijding. Zie hiervoor de website: www.kerkinactie.nl

Activiteiten

De werkgroep organiseert een aantal diaconale activiteiten, afwisselend in de Bergsingelkerk en BMVier.

1. Palestina-Israël

Zodra de corona pandemie voorbij is wordt in de Bergsingelkerk een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de zeer moeilijke Palestina-Israël problematiek. De Protestantse Kerk Nederland zegt een existentiële band te hebben met andere christenen, waaronder Palestijnse christenen. De problematiek vraagt van ons een grotere verbinding vanwege het leed dat daar geschiedt. Er is de oproep van de Palestijnse kerken om meer druk op Israël uit te oefenen om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Zij hebben het Kairos-document uitgebracht ter onderbouwing, dat tijdens de bijeenkomst aan de orde zal komen.

2. Stichting La Sonrisa Naranja, Equador

dr Els van der Linden tijdens een presentatie in de Bergsingelkerk 2018

Onze kerk heeft een band met deze stichting. Via dokter Els van der Linden, voormalig gemeentelid van BMVier. Zij heeft als arts in Ecuador een gezondheidscentrum opgericht. In de sloppenwijk van Guayaquil runt zij samen met haar man Gonzalo Bonilla dit centrum. De gezondheidszorg staat in Ecuador helaas op een laag peil als gevolg van de armoede daar, waardoor het werk van deze stichting van extra groot belang is.

In de begroting  2021 is een post van €5.000,- opgenomen als jaarlijkse donatie voor dit project.

Meer informatie kunt u vinden op: www.lasonrisanaranja.nl