Diaconie

Diaconie

Diaconaat betekent: oog hebben voor mensen in nood binnen en buiten de kerk. Dit behoort tot het DNA van de kerk. Wij willen een helper in nood zijn wanneer er geen andere helper is. We komen op voor mensen die niet tot hun recht komen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we mensen niet aan hun lot willen overlaten. Dat we ons niet willen neerleggen bij onrecht. Hierbij laten wij ons inspireren door de verhalen van Jezus van Nazareth die ons oproept om barmhartig en rechtvaardig te leven met elkaar.
Als diaconie hebben we oog voor mensen binnen onze kerk, in onze stad en wereldwijd.

Kerkelijk

Individuele hulpverlening
Als diaconie geven wij individuele hulpverlening aan mensen die in (financiële) problemen zijn gekomen.

Maaltijd van de Heer
De diakenen verzorgen de Maaltijd van de Heer. Daar waar mensen het brood breken met de ander, ontmoet men de Ander.

Voedselbank
Tijdens de jaarlijkse oogstzondag zamelen wij producten in voor de plaatselijke Voedselbank.

Inzamelen producten
Iedere zondag kunt u producten achterlaten in de Bergsingelkerk voor afwisselend de Voedselbank, Moeder Teresa Rotterdam en Sint voor Kind.

Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd
In samenwerking met de Prinsekerk in Blijdorp zijn er tijdens de Veertigdagentijd sobere maaltijden.

Wijkpastoraat
In beide kerken is er een samenwerking met het plaatselijke wijkpastoraat. Goud van Noord en de Bergsingelkerk en wijkpastoraat Rotterdam-West en BMVier. Kerkdiensten van het wijkpastoraat vinden in onze kerkgebouwen plaats en we organiseren samen vieringen.

Bevorderen van duurzaamheid
We dragen ons steentje bij aan een leefbare planeet, die ook leefbaar is voor de generaties na ons. Hier besteden wij aandacht aan in kerkdiensten en door ons aan te sluiten bij (landelijke) initiatieven.

Stedelijk

Wijkpastoraat
Onze kerken steunen het wijkpastoraat Rotterdam-West met geld. Daarnaast ook met menskracht: leden van onze kerk zijn als vrijwilliger betrokken bij dit werk.

Plekken van verbondenheid ondersteunen
We ondersteunen initiatieven voor mensen die in onze stad in moeilijke omstandigheden verkeren. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen zonder papieren en mensen die zijn aangewezen op steun van de voedselbank. Ook steunen wij vakantieweken voor kinderen die in armoede leven in onze stad.

Samen010
Vanuit de diaconie zijn wij aangesloten bij Samen010. Samen010 is een sociale organisatie die hulp biedt aan mensen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Vrijwilligers en kerken bieden hulp rondom zorg, armoede en sociaal isolement. 

Maaltijden kerk en buurt
In de Bergsingelkerk is er regelmatig een maaltijd voor leden van de kerk en mensen uit de buurt. Mensen uit de diaconie, kerk en buurt koken deze maaltijden.

Wereldwijd

Werelddiaconaat
Vanuit Kerk in Actie (onderdeel van de Protestantse Kerk) zijn wij betrokken bij verschillende soorten hulp die wereldwijd wordt gegeven. Zoals noodhulp bij rampen en oorlogen. Ook ondersteunen wij het diaconaal werk door kerken en netwerken van kerkelijke organisaties in alle delen van de wereld via Kerk in Actie.

Dr. Els van der Linden tijdens een presentatie over haar stichting in de Bergsingelkerk, 2018.

Stichting La Sonrisa Naranja, Equador
Dr. Els van der Linden, voormalig gemeentelid van BMVier, levert samen met haar man
Gonzalo Bonilla gezondheidszorg in de sloppenwijk van Guayaquil in een door hun opgericht gezondheidscentrum. Een belangrijke doelstelling van de stichting is het verbeteren van de algemene gezondheidssituatie. Zo kan er meer aandacht gaan naar zaken als werk en inkomen waardoor het zicht op een betere toekomst toeneemt.

Samenstelling diaconie

Karen Siebel (diaken en penningmeester)
Marlies van Doorn (diaken en secretaris)
Sija Schorel (diaken)
Javed Paul (diaken)
Ineke Geerdink (taakgroep extern)
Deze samenstelling is vanaf januari 2024. 

Werkgroepen

Wereldwinkel
In BMVier is iedere zondag na de kerkdienst de wereldwinkel geopend. Hier worden eerlijk geproduceerde producten verkocht, met een FairTrade keurmerk. Deze werkgroep is ook betrokken bij het jaarlijkse werelddiaconaatweekend. 

Palestina – Israël
Onze kerken zijn nauw verbonden aan de PAIS werkgroep Rijnmond. Hiermee vragen wij aandacht voor de positie van de Palestijnen in Palestina en Israël. Er zijn meerdere activiteiten die aandacht besteden aan Palestina-Israël, zoals tijdens de Palestina – Israëlzondag. 

Amnesty
Iedere derde zondag van de maand is het Amnestyzondag. Tijdens de kerkdienst wordt er aandacht gevraagd voor een situatie waarin de rechten van mensen zijn geschonden. Na de dienst is er de mogelijkheid om een brief te ondertekenen waarin overheden worden opgeroepen om de mensenrechtenschennis te stoppen. Op deze wijze willen we onze opdracht tot het werken aan gerechtigheid in de praktijk brengen.

Financieel meehelpen?

U kunt ons diaconale werk financieel steunen door een gift over te maken naar NL26INGB0000152327 t.n.v. Diaconie der geref. kerk Rotterdam.

Contact

Heeft u vragen, of wilt u iets onder onze aandacht brengen? Spreek ons op een zondagochtend aan, of mail naar diaconie@bergsingelkerk-bmvier.nl.