Diaconie

De essentie van het diaconale werk

Het diaconaat, het helpen van mensen (en niet alleen leden van de kerk!), heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in het land herinneren de talrijke diaconale gasthuizen, armenbakkerijen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. In Rotterdam speelde de diaconie van de Bergsingelkerk onder meer een belangrijke rol bij het verschaffen van voedsel aan zo’n 8000 hongerige mensen tijdens de hongerwinter van 1944 (zie ook  Geschiedenis van de kerk). Na de Tweede Wereldoorlog kwam de kerk met andere initiatieven, zoals bejaardentehuizen, het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Velen herinneren zich nog het succesvolle werk van de diaconale stichtingen “Clubhuizen De Jeugdhaven’ en “Evangelisch Herstel en Opbouw” die vanuit de Bergsingelkerk ontstonden. Deze stichtingen waren vooral actief in de Rotterdamse achterstandswijken gedurende een dertigtal jaren na de oorlog. Ook bejaardenzorg speelde een belangrijke rol in het diaconale beleid. Het nog steeds bestaande tehuis voor ouderen “Atrium” is daar een voorbeeld van.

Ondanks de secularisatie en sociale wetgeving zijn er nog altijd mensen die aan de rand van de samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: “Helpen waar geen (andere) helper meer is.”

College van diakenen

“De gemeente is geroepen tot dienst van barmhartigheid en gerechtigheid” Zo staat het verwoord in de kerkorde van de Protestantse kerken in Nederland.
Dit is een van de kerntaken van de kerkelijke gemeente. Daarom worden er diakenen gekozen die vanuit de gemeente toezien op deze opdracht. Ook onze kerk heeft een lange geschiedenis diaconale zorg als het gaan om gezondheidszorg, (school)maatschappelijk werk, ouderenzorg en werken aan gerechtigheid in de oude stadswijken.
Het College van Diakenen heeft een eigen rechtspersoonlijkheid, waardoor geld dat bestemd is voor de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid ook daadwerkelijk daaraan besteed wordt en niet ingezet kan worden voor andere kerkelijke doeleinden.
Diaconaat behoort tot het DNA van de kerk!

Vanaf september 2018 is de samenstelling van het College van Diakenen als volgt:
Gerard Jansen (Voorzitter)
Marlies van Doorn (Secretaris)
Karen Siebel
Sija Schorel
Frank van de Giessen (Derde Wereld aangelegenheden)

Projecten

Vakantieweek kinderen basisschool

De Stichting Vakantieweken organiseert elk jaar een vakantieweek voor kinderen in de basisschoolleeftijd die niet op vakantie kunnen gaan. Het doel is: de kinderen een leuke vakantieweek te bezorgen vol spelletjes, buitenspelen, toneel, zwemmen en andere kampactiviteiten. De kinderen wonen in de Rotterdamse wijken Crooswijk en het Oude Noorden.

De diaconie van onze kerk steunt dit mooie initiatief al jaren. Zij doneert dit jaar wat extra in de vorm van cadeautjes voor de bingo-avond van het kinderkamp. Kinderen van de kindernevendienst hebben hiervoor gedurende de afgelopen weken de cadeautjes uitgezocht. Diaken Karen Siebel bracht de cadeautjes op 7 juli j.l. naar het kinderkamp.

Wereldwinkel / Diaconaat

Arm en rijk

Onze kerk kent een actieve werkgroep die zich niet alleen bezig houdt met de verkoop van ‘eerlijke’ producten (namelijk producten die verantwoord zijn geproduceerd en waarvan de winst zo veel mogelijk bij de eerste producent terecht komt), maar ook aandacht vraagt voor problemen van de ontwikkelingslanden.

Wij leven in een rijk land, terwijl er wereldwijd veel mensen in armoede leven. Daarom moeten wij ons inzetten voor diegenen die vaak aan de rand van het bestaansminimum leven.

Ook neemt het klimaatprobleem steeds heftiger vormen aan, die vooral de armere landen treft. Het weer wordt steeds extremer met hevigere overstromingen, orkanen en droogtes. Met name boeren en veehouders in ontwikkelingslanden ervaren de keiharde gevolgen van deze veranderingen.

Wereldwinkel

In beide kerken is een wereldwinkel. Onze economie is vooral gericht op wat goedkoop is, maar we weten dat dit ook kan leiden tot onrecht en uitbuiting. Wij willen de aandacht vestigen op de waarden achter de prijswaarde. Van de producten in de wereldwinkel komt meer geld terecht bij de eerste producent. Door de organisatie Fairtrade worden o.a. adviezen gegeven over meer biologische landbouw.

De winkel is open:

• in de Bergsingelkerk op zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur en op zondag na de kerkdienst (ca. 11.00 uur),
• in BMVier ’s-zondags na de kerkdienst (ca. 11/00 uur).

Wereld-diaconaat Collecten

In de kerkdiensten wordt regelmatig gecollecteerd voor projecten, voornamelijk gericht op armoedebestrijding die Kerk in Actie ondersteunt, zie hiervoor de website: www.kerkinactie.nl

Activiteiten

De werkgroep organiseert een aantal diaconale activiteiten, afwisselend in de Bergsingelkerk en BMVier.

1. Weeshuis te Lokomasama, Sierra Leone

Dit jaar houden we op 12 oktober 2019 een informatiemiddag in BMVier over het weeshuis te Lokomasama.
In 2016, na de Ebola-epidemie, trof mevrouw Haja Koroma, een Nederlandse vrouw van Sierra Leoonse afkomst, zestig kinderen op straat aan zonder opvang, zonder familie. Zij huurde een huis en startte het weeshuis. Er is in 2017 de Stichting Veilige Toekomt opgericht om haar activiteiten financieel te steunen.

2. Palestina-Israël

In het voorjaar van 2020 wordt in de Bergsingelkerk een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de zeer moeilijke Palestina-Israël problematiek. De Protestantse Kerk Nederland zegt een existentiële band te hebben met andere christenen, waaronder Palestijnse christenen. De problematiek vraagt van ons een grotere verbinding vanwege het leed wat daar geschiedt. Er is de oproep van de Palestijnse kerken om meer druk op Israël uit te oefenen om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Zij hebben het Kairos-document uitgebracht ter onderbouwing dat tijdens de bijeenkomst aan de orde zal komen.

3. Stichting La Sonrisa Naranja, Equador

dr Els van der Linden tijdens een presentatie in de Bergsingelkerk 2018

Onze kerk heeft een band met deze stichting. Via dokter Els van der Linden, voormalig gemeentelid van BMVier. Zij heeft als arts in Ecuador een gezondheidscentrum opgericht. In de sloppenwijk van Guayaquil runt zij samen met haar man Gonzalo Bonilla dit centrum. De gezondheidszorg staat in Ecuador helaas op een laag peil als gevolg van de armoede daar, waardoor het werk van deze stichting van extra groot belang is.

Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.lasonrisanaranja.nl

Jaarverslag Diaconie 2018

Jaarrekening 2018 Diaconie (2)