Organisatie

Wie is wie, en wat is wat in de kerk?

De Bergsingelkerk en BMVier zijn van origine Gereformeerde kerken.
De Gereformeerde Kerk te Rotterdam (GKR) is in 2004 ontstaan uit een fusie van de kerkgemeenten van Centrum en Delfshaven. Zij kent een rijke geschiedenis van talrijke leden, gebouwen en beroepskrachten. De kerk werd onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), maar wist altijd haar identiteit, zelfstandigheid, daadkracht en betrokkenheid bij stad en wijk te behouden.

Veel leden en belangstellenden van onze kerk komen van andere plaatsen binnen en zelfs buiten de Rotterdamse regio. De activiteiten van de kerk vinden plaats op twee kernlocaties: de monumentale Bergsingelkerk in Rotterdam Noord en BMVier, een multifunctioneel zalencomplex in Rotterdam Delfshaven.

Protestantse Kerk in Nederland

Onze kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarmee maakt onze kerk deel uit van een grote organisatie met eigen regels en financiële stromen.

Op een aantal punten kan de plaatselijk gemeente aanvullende bepalingen vaststellen die invulling geven aan de specifieke omstandigheden van de eigen kerkgemeenschap. Dit soort bepalingen zijn vastgelegd in de ‘Plaatselijke Regeling’.

De Kerkgemeenschap

De leden van de kerkgemeenschap worden niet beschouwd als een groep ‘onmondige leken’. Daarom wordt de gemeente geraadpleegd zowel bij de vaststelling van het Beleidsplan als bij belangrijke gebeurtenissen en plannen die van invloed zijn op functioneren en toekomst van de kerkgemeente.

Volgens een goede, oude traditie wordt de kerkgemeenschap gevormd door mensen die samen bepalen was kerkzijn betekent. Wat is de visie, wat is het beleid, hoe gaan we de toekomst tegemoet wordt gezamenlijk besproken.
Tegelijkertijd moet er ook bestuurd worden. Er zijn mensen die de administratie doen, de financiën beheren, bezoeken afleggen, en ervoor zorgen dat we ons niet teveel naar binnen richten maar volledig betrokken zijn bij stad en wereld. Daartoe kiezen de kerkleden ouderlingen en diakenen die, samen met de predikant, de kerkenraad vormen.
Er is echter geen hiërarchie, de kerkelijke gemeente wordt onderaf opgebouwd, de leden van de kerk hebben een belangrijke stem.

Iedere vier jaar wordt een Beleidsplan vastgesteld, dat de basis vormt voor het functioneren van de kerkgemeenschap gedurende een volgende periode van vier jaar. Nadat de kerkenraad het Beleidsplan in eerste instantie heeft geformuleerd, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De Kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over dit plan kenbaar te maken. Pas daarna stelt de Kerkenraad het plan vast. Op welke manier de gemeente inspraak heeft, wordt geregeld in het Plaatselijk Reglement. Het huidige Beleidsplan geldt voor de periode 2018 t/m 2021.

De Kerkorde en Plaatselijk Reglement

Omdat de Gereformeerde Kerk te Rotterdam onderdeel uitmaakt van PKN  moet de bestuursstructuur van de kerk voldoen aan de bepalingen van de Kerkorde, een soort grondwet van PKN. De Kerkorde, die onlangs is gewijzigd, is een lijvig document (meer dan 100 pagina’s) waarin vrijwel alle facetten van het functioneren van alle bij de PKN aangesloten kerken is geregeld.  Binnen het kader van de Kerkorde zijn de afzonderlijke kerken autonoom. Sommige PKN kerkgemeenschappen hebben een traditioneel karakter (met name die in de Biblebelt), andere zijn meer progressief. Die autonomie van iedere kerk afzonderlijk is vastgelegd in het Plaatselijk Reglement.

Beleidsplan 2019-2021

Het huidige Beleidsplan is door de Kerkenraad vastgesteld in 2018, zoals bedoeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk. Het geeft in het algemeen een basis voor het toekomstig beleid.

Belangrijkste conclusies zijn:

  • De kerkgemeenschap Bergsingelkerk / BMVier heeft een eigen karakter en oriëntatie en kan, naast de andere wijkkerken in de PKN familie.
  • De kerk verkeert op dit moment in een proces van heroriëntatie en modernisatie.
  • Er bestaat nog steeds een aanzienlijk draagvlak voor religieuze beleving binnen Nederland. Het is echter belangrijk dat de kerk meer aansluiting zoekt bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
  • De kerk moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe leden, ook voor diegenen die van huis uit niet religieus zijn opgevoed.
  • Er moeten moderne faciliteiten beschikbaar zijn om bestaande en nieuwe leden een stimulerende ‘omgeving’ te kunnen aanbieden.

De volledige tekst van het beleidsplan is hieronder weergegeven.

Beleidsplan GKR 2018-2021 rev 2019

Plaatselijke Regeling

De Plaatselijke Regeling is onlangs geactualiseerd.

Plaatselijke Regeling GKR Final