Verkiezingsdebat 10 maart Bergsingelkerk

Samen bouwen aan de stad, waarin voldoende bestaanszekerheid is voor Rotterdammers.
Dat is de inzet van een serie politieke gesprekken die in de Bergsingelkerk en BMVier, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, gehouden zullen worden rond armoede en woningnood. Waarom? Omdat we geloven in een stad waarin iedereen telt en mee kan doen.

Slecht slapen door stress

Zo tegen de ochtend, in de laatste slaap, worden sommige mensen geteisterd door nachtmerries, die het gevolg zijn van de stress, die zij dag in dag uit moeten verwerken. Stress door geldgebrek, werkdruk, ziektes, zorgen over gezondheid van jezelf of je naaste familie, maar ook spijt over verkeerde beslissingen.

Dubbeltjes en kwartjes

Rotterdam is altijd een arme stad geweest voor zover wij, Rotterdammers, ons dat herinneren. Maar tot het begin van de tachtiger jaren was het ook een sociale stad. Er waren buurthuizen, buurtverenigingen, een ziekenfonds, vakantiekampen voor kinderen, met dubbeltjes en kwartjes bijeen gespaard. Waar kinderen de wereld ontdekten en jongeren een vrijwillige taak vervulden en daarmee de sociale kant van het leven leerden kennen. Waar ook kerken actief in buurthuizen participeerden en deze financieel steunden.

Schilderij John Wouda 1981

Vanaf 1981 werd Nederland met het ‘sociaal akkoord’ het land waar het geld ging regeren en het sociale geleidelijk ondergeschikt werd gemaakt aan concurrentie. Alles werd in geld uitgedrukt, de gezondheidszorg, maar ook het sociaal werk, het openbaar vervoer, de haven, de energie en het water werden geprivatiseerd. Alles wat door de bewoners van ons land in de loop der tijd was opgebouwd werd in de uitverkoop gedaan en de opbrengsten kwamen terecht in de gemeentekas. De beloften dat privatisering de diensten goedkoper zouden maken werden nooit gerealiseerd, behalve bij de telefonie, hoewel dat voornamelijk het gevolg was van automatisering.
Nog steeds wordt de indruk gewekt dat Nederland zo’n rijk land is. Dat geldt in ieder geval niet voor de 10 – 20% armen binnen de bevolking. En in Rotterdam geldt dat al zeker niet.

Betaalbare woningen

Ook in Rotterdam is de woningnood hoog. Veelzeggend is het gegeven dat de woningmarkt oververhit is geraakt. Een woning is echter geen beleggingsproduct maar een basisbehoefte. Hoe zorgen we voor een ruimtelijke inrichting waarin de menselijke maat terug is en er voor iedereen een goede en betaalbare woonplek onder de zon is?

Leefbaarheid

Er zijn door het huidige college ook positieve ontwikkelingen te noemen:
• het centrum van de stad wordt met aandacht aantrekkelijker gemaakt.
• er worden plannen gemaakt het Hofplein en omgeving te veranderen naar een park. Het verkeer zal dan op een andere manier door de stad geleidt gaan worden, wat minder drukte met zich meebrengt.
• Ook het oude treinspoor/viaduct ‘de Hofpleinlijn’ zal tot een park worden omgevormd.
• in de wijken werkt de gemeente aan vergroening in de oudere dichtbebouwde stadswijken, wat een aangenamere sfeer voor het wonen met zich meebrengt.

Voorbereiding verkiezingsdebat in kleine gespreksgroepen

Op 10 maart a.s. is er in de Bergsingelkerk een verkiezingsdebat waaraan diverse politieke partijen mee doen. In verschillende groepen bereiden wij dat debat voor. We spreken met ouderen, jongeren, kerkgangers en buurtbewoners over wat hun zorgen zijn rond de stad in het algemeen en bestaanszekerheid in het bijzonder.
Tot nu toe bekende data:
1 februari om 11 uur in BMVier, Burg. Meineszstraat 4
7 februari 14.15 Post West, Tidemanstraat 80
10 februari, Goud van Noord, Zwaanshals 287

Wat zijn onze wensen, vragen, en tips, richting de politieke gezagsdragers? Deze worden dan ingebracht in het verkiezingsdebat op 10 maart. Ook u bent van hart uitgenodigd om mee te praten en mee te denken! Aanmelden bij Henk Willemse: 06 4433 8194 of h.t.willemse@kpnmail.nl, neem mee mondkapje en QR-code. Of: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckZNg0ESUGZRH_LEODrnxJE-Frw_KnYD–pLL-vPd51DcfIQ/viewform?usp=sf_link

SAMEN BOUWEN AAN DE STAD

10 maart DEBAT met politici om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Bergsingelkerk, Bergsingel 150, Rotterdam
o.l.v. Erik Maan

Het motto ‘Ieder mens telt‘ mag wat versleten klinken maar is dat niet.
Het opent namelijk een radicaal inclusieve visie op de samenleving.
De samenleving is niet compleet, zolang niet ieders unieke stem, ieders visie, ieders ervaring op grond van de eigen unieke levensloop erkend gezien en gehoord wordt inclusief die van zogenaamd ‘kansarmen’, de ‘laagopgeleiden’.

Ook uw stem is belangrijk

Samen bepalen we in Nederland hoe we onze maatschappij willen vormgeven. Dat doen we ook in onze eigen stad Rotterdam. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Elke inwoner van Rotterdam kan elke vier jaar bepalen hoe de samenstelling van de gemeenteraad eruitziet. Dat is een belangrijk democratisch recht, omdat Nederland, de provincie en de gemeente door het volk bestuurd worden.

Op woensdag 16 maart 2022 mogen wij daarom stemmen voor de Rotterdamse gemeenteraad en de wijkraad. Een stem uitbrengen is een vorm van invloed uitoefenen op hoe wij de stad en wijk verder vorm willen geven. Wat vind(t) u/jij daarin belangrijk? Onderwerpen die over je eigen leven gaan of denk je juist aan wat voor anderen nodig is, of een combinatie hiervan?
Hoe dan ook: de gemeenteraad neemt allerlei belangrijke beslissingen namens u en jou. Een paar voorbeelden waarover de gemeenteraad beslist: armoedebestrijding, openbaar vervoer, wegen, parken, sportvoorzieningen, hulp aan ouderen, veiligheid en nieuwe woningen.
De keuze die u of jij maakt om op een partij te stemmen is dus belangrijk. Want elke partij heeft een eigen kijk op hoe zij de stad vorm wil geven en welke beslissingen zij neemt.

In de verkiezingsprogramma’s schrijven partijen op hoe zij dat voor zich zien. Het helpt als we weten welke partijen hetzelfde denken over onderwerpen, maar ook als we de verschillen weten. Zo kunnen we een goede beslissing nemen
Waarom faciliteren we zulke gesprekken in de kerk? Omdat we geloven in een stad waarin ieder mens telt en mee kan doen. Volg de berichten en/of benader:

Henk Willemse (26 4433 8194), Jan Prij (06 4608 7347), Jan van Diepen 06 4485 2227), Klaas Feijnenbuik (06 50469156), Bram Robbertsen (06 42 66 55 51), Lydia Roosendaal (0615179367) en Erik Maan (010 – 466 67 22)