De Kerk en de Buurt…. 2e bedrijf.

Gedurende de afgelopen drie maanden vond een intensief buurtonderzoek plaats dat werd geïnitieerd door de kerkenraad van de Bergsingelkerk. De kerk is geïnteresseerd in de dynamiek van buiten en heeft behoefte aan een visie vanuit de buurt.

Herman IJzerman en Chris van Krimpen hebben het in opdracht van de kerkenraad op zich genomen de mening van de buurt (voornamelijk Rotterdam Noord/Liskwartier) te peilen. Er zijn al veel activiteiten in de kerk (concerten, avond vierdaagse, lezingen, maaltijden, manifestaties) waarin buurtgenoten participeren, maar die vinden engszins ad hoc plaats. De vraag is: wat kan de kerk nog meer betekenen voor buurt en wijk, en welke faciliteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Het is het streven het kerkgebouw verder te dynamiseren, zo veel mogelijk in overleg en met participatie van de buurtorganisaties en bewoners.

Herman IJzerman

Bij het overleg waren buurtorganisaties (wijkraad Liskwartier, Goud van Noord) en buurtbewoners van allerlei achtergrond betrokken, zowel vanuit de sociaal-culturele sector als de ondernemerswereld.

Een breed aantal onderwerpen en wensen kwam aan de orde. Om er een paar te noemen:

• De buurtbewoner vindt het belangrijk dat de kerk haar iconische functie behoudt. Een plek van rituelen, herdenken en vieren.

• De buurt heeft belang bij het voortbestaan van de kerk. Er is veel behoefte aan ruimte voor sociale activiteiten in de wijk.

• Er is eveneens behoefte aan een sociëteit op brede basis gericht op de wijk, waar mensen gemakkelijk kunnen binnen lopen. Een soort soos waar je een drankje kan krijgen en waar je op informele wijze buurtgenoten en vrienden kan ontmoeten

• Het belang van de cultuur en het bedrijfsleven vraagt om investeringen in gebouw en faciliteiten, als het gaat over een aantal basisvoorzieningen. Intensiever beheer, het gebouw moet schoon heel en veilig zijn. De entree en de publieke ruimten moeten representatief zijn.

• Om te kunnen voldoen aan de eisen van de buurt, het bedrijfsleven en van de cultuur, en om goed beheer uit te voeren, zou een beheersstichting kunnen worden opgericht. Dat zou de kerkgemeenschap in een aantal opzichten kunnen ontlasten.

• De kerk moet er niet alleen zijn voor de gelovigen, maar een plaats zijn voor allen die op zoek zijn naar verdieping. Een plaats waar je contacten kunt opdoen.

• Er zou moeten worden gekeken naar vergroening, het pleintje voor de kerk kan worden ‘vergroend’. Er kan ook iets gedaan worden met de verwaarloosde tuin.

In zijn vergadering van 28 november 2019 is de Kerkenraad akkoord gegaan met de voorstellen van het onderzoekteam. Besloten is een pilot project te starten en ‘Werkgroep Kerk en Buurt’ op te richten die zich zal bezig houden met inrichting en organisatie van een sociëteit/soos in een van de zalen van de Bergsingelkerk. In de werkgroep zullen zowel buurtbewoners en vrijwilligers van de Bergsingelkerk participeren. De groep zal onafhankelijk opereren van het kerkbestuur en heeft de volledige vrijheid met eigen ideeën en voorstellen te komen.

Voor dit doel is door de kerk een initieel budget van €10.000,- ter beschikking gesteld.