Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

Liturgie bij de kerkdienst van zondag 3 mei 2020 in BMVier

Intrede

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Inleiding op de dienst

Intochtspsalm 66: 1 en 2

1. Breek aarde uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer,
laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2. Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Stilte, moment van persoonlijke bezinning

Groet, bemoediging en drempelgebed

De vrede van de Eeuwig is met u allen en zijn genade is met u.
Onze hulp is in de naam van de levende god, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, wij staan hier voor U
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van Uw Geest.
Amen.

Kyriegebed
Laten we God aanroepen om ontferming over de nood van de wereld.

Gebedsintenties
Daarom roepen wij:
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (2x)

Gloria
Laten we de naam van God prijzen,
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, halleluja, halleluja.

Dienst van het woord

Gebed voor de opening van het Woord.

Schriftlezing Exodus 17: 8-16
Strijd tegen Amalek
8 In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. 9 Toen zei Mozes tegen Jozua: Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek tenstrijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.10 Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. 11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste.
12 Toen Mozes armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging.
13 Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. 14 De Heer zei tegen Mozes: Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.15 Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De Heer is mijn banier’.
16 Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.

Psalm 56: 1 en 3

1. Wees mij genadig, Heer, want een geweld
van vijanden staat rondom opgesteld
om, als ik machteloos lig neergeveld,
over mij heen te lopen.
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen,
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:
de Here is mijn Held!

3. Gij hebt mijn omzwervingen te boek gesteld
en al de tranen, in mijn oog geweld,
bijeengegaard en in uw boek geteld:
alles ligt voor U open.
Geprezen sij Godswoord, dat mij deed hopen!
Mijn vijanden zijn haastig afgedropen.
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:
de Here is mijn Held!

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 1016

1. Kom, laat ons opgaan naar de berg
waar God de vrede leert.
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
refrein:
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
Sjaloom, Jeruzalem.

2. Wij gaan waar onze voeten gaan,
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid,
zijn voetstap gaat ons voor.
refr.

3. Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
refr.

4. Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speer.
refr.

Gebeden en Gaven

Dankgebed en voorbeden

Gebedsintenties, waarna:
Laat ons bidden:
Barmhartige God, hoor ons gebed.

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Gaven:
De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de diaconie.
Het collectedoel van deze zondag is:
Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria

U kun het bedrag overmaken via het bankrekeningnummer van de diaconie:   NL26 INGB 0000152327

Slotlied 1009

1. O, lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest.
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Wegzending en zegen

Onze God zegene u en behoede u
De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede.
Amen

Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus

1. Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.