Kerkdienst

voorganger: Wout van Haften

Korte toelichting:
De tekst uit Psalm 50 van vanmorgen, is van de hand van ASAF, zanger-profeet en één van de drie dirigenten van het uit 244 levieten bestaande tempelkoor.
Hij maakt zich zorgen over het feit, dat de Wet van Mozes weliswaar netjes wordt gevolgd, maar dat de harten van de gelovigen van de God van Abram, Izaäk en Jakob zijn afgedwaald.
Er is sprake van roddel en achterklap en omdat God zwijgt is men gaan denken, dat het allemaal wel goed zit.
Het ontbreekt echter aan hartelijke toewijding en dat moet wel tot een reactie uit de hemel leiden.
Asaf heeft dan ook een boodschap voor hen, nl. dat de Here God niet langer zal zwijgen, maar hen wil spreken en hen wil onderhouden over het feit, dat ze Hem niet langer de eerste plaats gunnen, zoals de Wet voorschrijft.
Door Mij te eren zal Ik maken dat je het beloofde Heil ook weer zult zien.
Maak de door je gedane beloften waar en Ik zal je eruit redden.
Een profetische oproep, waarbij het koor ongetwijfeld stil is gevallen.

collecte: Diaconie
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Diaconie'.