Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

Zondag Judaïca ‘Doe mij recht’

5e Zondag in de Veertigdagentijd – 29 maart 2020

Dienst van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam (PKN) en de Buurtkerk Oude Westen in BMVier

Intrede
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Inleiding op de dienst
We gaan staan en zijn een ogenblik stil

Intochtslied (melodie Psalm 146)

1.Wees de grond onder mijn voeten.
Wees het dak boven mijn hoofd.
Wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put
Liefde, vrede en geluk.

2. Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat.
Wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat.
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

4. Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot,
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen ‘God’,
En zaai twijfel in mijn geest
als ik u te zeker weet.

Groet:
voorganger: De Levende God zij met u,
allen : Zijn Geest in ons midden.
Bemoediging:
voorganger: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van toenadering:
voorganger: Op de lange weg, o God
naar het land waar alles goed is
gaan wij door twijfels en grote zorgen
allen : en sterven duizend doden.
voorganger: De wereld is donker en hoe zouden wij
in staat zijn ons zelf staande te houden
allen : en hoe kunnen wij elkaar beschermen tegen alles wat niet goed is?
voorganger: Op die lange weg, o God
zijn wij gekomen tot hier.
Zie ons staan en wij vragen:
allen : Wees voor ons
een bodem onder onze voeten,
een dak boven ons hoofd,
een steun in de rug,
voorganger: een gids voor ons uit
zodat wij elkaar niet kwijt raken
op die lange weg naar het land waar alles goed is.
Allen : Wees hier aanwezig, ga met ons mee
uw Nieuwe Morgen tegemoet!
Amen.

Kyriegebed
voorganger: Laten we God aanroepen om ontferming over de nood van de wereld.
Gebedsintenties, waarna:
Daarom roepen wij:
Allen: Heer ontferm U (3x)

We zingen lied 1003 (met bewerkte tekst)
1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

2. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Refrein

3. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Refrein

4. Mensen gebonden aan huis.
Kaarten of bloemen of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Refrein

5. Nergens meer feest in de stad
Mensen die overal schuilen
en om gestorvenen huilen
Nergens meer feest in de stad
Refrein

6. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Refrein

Aan het begin van de dienst branden er twee kaarsjes – Nu wordt één kaars gedoofd

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Lezing uit gedeelten van hoofdstuk 11 uit het evangelie van Johannes:

1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. (…)
20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. 23 Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. 24 ‘Ja,’ zei Marta, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? 27 Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.
28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je. 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. 32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn! 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer. 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden! 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? 38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: Haal de steen weg. Marta (…)
41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten! 44 De dode kwam te voorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: Maak de doeken los, en laat hem gaan.
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem.

Lied 568a
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.

Verkondiging

Lied 275
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder Uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Geloofsbelijdenis
voorg.: Ik wil niet geloven dat mensen niet tellen,
geen plek en geen naam en geen eigen gezicht hebben,
allen : maar ik geloof dat ieder mens hier uniek is:
een gave van God, een naam in zijn hand.
voorg.: Ik wil niet geloven dat ik alleen ben,
geen mens en geen God om bij me te staan,
allen : maar ik geloof in God die me helpt
en in de vriendschap van mensen.
voorg.: Ik wil niet geloven dat het kwaad hier de baas is
en ik maar een knecht van het geld of de macht,
allen : maar ik geloof dat de Heer ons bevrijdt
en ons meeneemt op de weg naar zijn toekomst.
voorg.: Ik wil niet geloven dat het einde de dood is,
de nacht het eens wint van de dag,
allen : maar ik geloof in de kracht van Gods liefde
en dat Jezus de dood overwint.
voorg.: Ik wil niet geloven in het recht van de sterkste,
het gelijk van de knapste,
de macht van de rijkste,
allen : maar ik geloof in de weg van Jezus, die arm was
en ongewapend, een kind in een kribbe,
een man aan het kruis.
voorg.: Ik wil niet geloven dat alles verkeerd gaat,
geen kans meer van slagen heeft en dat er geen perspectief is,
allen : maar wij blijven geloven dat Hij is verrezen,
dat de zon voorgoed opgaat over Gods aarde,
zijn wereld, ons thuis.

Gebeden en Gaven

Dankgebed en voorbeden

voorganger:
Gebedsintenties
waarna: Laat ons bidden:

allen:
Levende God, wij bidden U: verhoor ons.

Stil gebed

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Inzameling van de gaven
Wil u een bijdrage geven voor de collecte, dan kunt u dat overmaken.
Onderaan de liturgie staan de collectedoelen voor deze zondag.

Slotlied

Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft, die leeft voor goed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
Gun ons een flits, een teken in de tijd:
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U ?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

Zending en Zegen
voorganger: Onze God zegene u en behoede u
De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede
Amen.

Informatie collecte:

Wij zijn natuurlijk blij als u een gift over wilt maken naar onze kerken:
BMVier: NL91INGB0000064051 Tnv Gereformeerde Kerk te Rotterdam

Buurtkerk: NL39 INGB 0005181155 t.n.v. Buurtkerk Oude Westen Rotterdam

De Buurtkerk heeft een Veertigdagenproject: de Straatbarbier. Sjoerd de Vries (24) werkte in de Jeugdzorg, maar heeft vorig jaar zijn baan opgezegd om Straatbarbier te worden in Dordrecht en Rotterdam. Zijn motto: ‘Hoofd voor hoofd de wereld veranderen’
Als Buurtkerk willen we de Straatbarbier ondersteunen in dit mooie, hoopvolle project Wil je meer weten? Kijk op zijn site www.destraatbarbier.nl. Via de site kun je direct doneren, maar je mag je gift ook overmaken op de rekening van de Buurtkerk: rek.nr NL39 INGB 0005181155 t.n.v. Buurtkerk Oude Westen, Rotterdam o.v.v. ‘vastenactie 2020’

Medewerkers aan deze dienst
Voorganger: Katinka Broos
Organist: Maarten Spaans (tevens ouderling van dienst)
Lector: Corrie de Groot
Zangers: Aad van Endhoven, Corrie de Groot, Aat de Groot, Bernadette Lengkeek
Koster: Jaap Huijer

Vanwege het coronavirus is deze dienst zonder kerkgangers gevierd.
De dienst kan beluisterd worden via kerkomroep.nl.
(https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21847)

Hoe vind je kerkomroep?
Op internet zoekt u naar kerkomroep.nl.
U ziet dan een kaart van Nederland, waarin u de provincie kunt aanklikken.
Maar u kunt ook de plaatsnaam intypen: Rotterdam.
Dan krijgt u een overzicht van alle kerken die zich aangesloten hebben bij Kerkomroep.
De kerken in Rotterdam zijn op alfabet aangegeven.
Als u klikt op BMVier bent u direct daarmee verbonden.
Dan kunt u de viering volgen.
Een goede dienst gewenst.