Kerkdienst

voorganger: Herman IJzerman

 GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM

LOCATIE KERKZAAL BMVIER

Vandaag:

In de dienst van vandaag zal Ds H. IJzerman voorgaan. Organist is Kees van Goeverden. De collecten zijn bestemd voor de diaconie en de kerk. De opbrengsten van het busjesproject zijn voor de Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen. Meer informatie daarover vindt u in Mare 6-2018 en Mare 4-2019. Het voorbedenboek, waarin u tot vijf minuten voor tien een voorbede kunt schrijven die in de dienst zal worden voorgelezen, vindt u midden in de zaal links.

 Bij de dienst:

De lezingen zijn vandaag Lucas 5: 20 en Ruth 3: 1-9 en Ruth 3: 10-18. De lezingen uit Ruth komen uit de Naardense vertaling.

Amnesty International Nederland:

Vandaag vraagt Amnesty uw aandacht voor het lot van de mensenrechtenactivist Arash Sadeghi in Iran. Na de dienst kunt u de brief ondertekenen.

 Gemeentevergadering:

De afgelopen tijd is een groepje gemeenteleden bezig geweest een nieuw profiel van onze kerk te schrijven. En een profielschets van een te beroepen predikant. Deze beide profielen zijn woensdag 16 oktober in de kerkenraad besproken en de kerkenraad wil deze nu aan de gemeente voorleggen.

Ook het Beleidsplan is door de kerkenraad actueel gemaakt en ook dat leggen we u voor.

De profielen vindt u bij deze zondagsbrief. Het beleidsplan is te vinden op de website (www.bergsingelkerk-bmvier.nl) onder het kopje Organisatie.

De kerkenraad wil over deze documenten graag uw mening horen. Daarna kunnen ze naar de classis gestuurd worden, met het verzoek een beroepingsprocedure te mogen starten.

U wordt van harte uitgenodigd voor een gemeentevergadering op:

zondag 10 november om 11.45 uur in de BSK.

 Mededeling:

Na lang wikken en wegen heb ik besloten mijn ambt van ouderling neer te leggen. Ik ben nog maar kort voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, maar merk dat het te veel energie kost. Energie die ik niet meer op kan brengen. Mijn gezondheid laat het niet (meer) toe te
werken én kerkenwerk te doen. Een opvolger heeft zich nog niet aangediend, dus kandidaten voor het voorzitterschap van de kerkrentmeesters kunnen zich melden. Ik zal mij in de toekomst meer op de achtergrond met de kerk blijven bemoeien. Dus jullie zijn nog niet van mij af.

Groeten, Nico Bos

 Het Nederlands Bijbelgenootschap en Syrië:

Bijbelgenootschappen in het Midden-Oosten berichtten dat de situatie in Syrië en Irak stabieler is geworden. Maar voor christenen is het nog steeds heel zwaar. IS mag dan verdreven zijn, christenen zijn hun leven niet zeker, enkel omdat ze christen zijn! Miljoenen mensen in Syrië en Irak leven in de puinhopen van de oorlog. Velen zijn alles kwijt, zelfs hun bijbel. Terwijl de bijbel troost en bemoediging geeft en een lichtpunt kan zijn in de duisternis. De vraag naar bijbels is dan ook groot in deze door oorlog verscheurde landen.

Het NBG stelt zich ten doel om 10.000 bijbels te verspreiden in 2019. Meer over deze campagne en over hoe u mee kunt doen in de dienst van 27 oktober.

 Bouw de kerk in Syrië weer op:

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van 8 jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. Doet u mee met de landelijke actie van Kerk in Actie dit najaar? Geef aan de diaconiecollecte op 27 oktober. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 Oogstzondag 3 november 2019:

Ook dit jaar vraagt de Diaconie u om mee te doen met de inzameling van houdbare producten voor de Oogstdienst van 3 november. Voor de Pauluskerk zamelen we houdbare ontbijtproducten in. Denk aan koffie, thee, lang houdbaar beleg, ontbijtgranen, crackers en beschuit. Voor de eetclub in het Oude Westen van Katinka Broos kan u pasta, rijst, sausen, zonnebloemolie, olijfolie, bouillonblokjes, juspoeder, afwasmiddel en kruiden meebrengen. Hier volgt een korte toelichting over de eetclub:

De eetclub in het Oude Westen is een bijzondere groep mensen. Het zijn deels buurtbewoners, maar sommigen komen van verder weg. Ze zoeken gezelschap en een lekkere, gezonde maaltijd. En die maaltijden koken vrijwilligers, elke woensdag om 18.00 uur eten we met zo’n 18 mensen. Mensen betalen iets voor het eten, helpen met koken en afwassen en na het eten wordt er samen koffie gedronken en gepraat. Er ontstaat belangstelling voor elkaars wel en wee: zieken worden bezocht, verjaardagen gevierd. Zo ontstaat er een gemeenschap. Dat willen we ook graag zijn; het is geen restaurant waar je kunt vragen wat er gekookt wordt en dan kunt besluiten of je komt of niet. Iedereen komt omdat het mooi is om bij elkaar aan tafel te zitten. Het is eten wat de pot schaft en er zit altijd iets lekkers bij.

Komende weken kunt u uw producten inleveren in de BSK op de tafel in de bijkeuken naast de voorzaal of in BMVier.

 Volgende week:

Let op: In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober gaat de wintertijd weer in!! De klok gaat dan een uur terug.

 De voorgangers in de diensten van volgende week zijn:

BMVier:          Mevr. E. Verheul

BSK:               Dhr. A. van Endhoven

De collecten zijn ook voor de diaconie (speciaal voor Syrië, zie de mededelingen eerder in deze zondagsbrief) en de kerk..

 De lezingen:

Lucas 5: 20

Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’

Ruth 3: 1-9 (Naardense vertaling)

Maar Noömi, haar schoonmoeder, zegt tot haar: ‘Mijn dochter, moet ik niet voor jou een rustplaats zoeken waar het je goed zal gaan?-  welnu, is Boaz niet een bekende van ons bij wiens meisjes jij bent geweest?- zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen!- was je, zalf je, doe je overkleed om en daal af naar de dorsvloer; maar maak je niet bekend aan de man totdat hij ten einde is met eten en drinken!- laat het zo zijn, als hij zich neerlegt, dat jij de plaats weet waar hij zich neerlegt; aangekomen zul je zijn voeteneind ontbloten en gaan liggen; dan zal híj je melden wat je moet doen!’

Zij zegt tot haar: ‘Al wat je tot mij zegt zal ik doen!’

Dus daalt ze af naar de dorsvloer, en doet naar al wat haar schoonmoeder heeft geboden. Boaz eet en drinkt en doet zijn hart tegoed en komt aan om zich neer te leggen aan de rand van
de graanberg; zij komt stilletjes aan, ontbloot zijn voeteneind en gaat liggen. Het geschiedt halverwege de nacht dat de man begint te rillen en om zich heen grijpt; en ziedaar een vrouw die aan zijn voeteneind ligt! Hij zegt: ‘Wie ben jij?’ Zij zegt: ‘’ Ik ben Ruth, je dienstmaagd: spreid je vleugel uit over je dienstmaagd, want jij bent een losser!’

Ruth 3: 10-18

Hij zegt: ‘Gezegend jij door de Ene, mijn dochter!- je laatste vriendendaad is nog beter dan je eerste; doordat je niet achter de jongelingen aan gegaan bent, hetzij arm, hetzij rijk; welnu, mijn dochter, vrees niet: al wat je zegt zal ik voor je doen; want elk in de poort van mijn gemeenschap wéét dat jij een vrouw van vermogen bent!- welnu, het is waar dat ik een losser ben, maar er is ook nog een losser nader dan ik!-  overnacht vannacht hier en geschieden zal het in de ochtend: als hij je ‘lost’ is het goed dat hij losser is, en als hij geen lust heeft je te lossen, lossen zal ik je dan, zowaar de Ene leeft!- blijf liggen tot de ochtend!’

Zij blijft aan zijn voeteneind liggen tot de ochtend maar staat op vóórdat een man zijn makker kan herkennen; hij zegt: ‘Het hoeft niet bekend te worden dat deze vrouw naar de dorsvloer is gekomen!’

Hij zegt: ‘Reik me de omslagdoek aan die je om hebt, en houd haar vast!’ En zij houdt haar vast.
Hij meet zes maten gerst af en legt die op haar; dan komt hij de stad weer binnen. Zij komt bij haar schoonmoeder aan en die zegt: ‘Wat is er met jóu, mijn dochter?’ Zij meldt haar al wat de man aan haar heeft gedaan.

Ze zegt: ‘Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven, want, heeft hij tot mij gezegd: jij komt niet ledig bij je schoonmoeder aan!’

Zij zegt: ‘Blijf zitten, mijn dochter, totdat je weet hoe het besprokene uitvalt; want de man zal niet rusten voordat hij dit besprokene heeft voleindigd vandaag! ‘