Kerkdienst

voorganger: Katinka Broos

Liturgie bij de kerkdienst van 19 april 2020 vanuit BMVier te Rotterdam

Intrede.

Orgelspel.

Welkom en mededelingen

Inleiding op de dienst

Intochtpsalm 81: 1,4 en 8

1 Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem,
die ons heil bewerkte

4 God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

8 Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

Stilte, moment van persoonlijke bezinning.
Groet, bemoediging en drempelgebed.

De vrede van de Eeuwig is met u allen en zijn genade is met u.
Onze hulp is in de naam van de levende god, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, wij staan hier voor U
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
Heer, behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van Uw Geest.
Amen.

Kyriegebed
Laten we God aanroepen om ontferming over de nood van de wereld.
Gebedsintenties, waarna:
Daarom roepen wij:

Kyrie eleison (3x)

Gloria
Laten we de naam van God prijzen, want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Dat doen wij met lied 652

1 Zing jubilate voor de Heer,
hemel en aarde loof uw Vader,
engelen, goden, mens en dier,
sterren en stenen, jubilate!

3 Zing jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

4 Zing jubilate voor de Geest,
offer de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
wees God indachtig, jubilate!

Dienst van het woord
Gebed voor de opening van het Woord.

Schriftlezing Johannes 20: 19-29
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
24 Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Lied 644: 1,2 en 3

1 Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in Zijn verheerlijking.

2 Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3 Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Verkondiging.

Meditatief orgelspel

Lied 657: 1 en 4

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij on ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gebeden en Gaven

Dankgebed en voorbeden.
Gebedsintenties, waarna:
Laat ons bidden:

Barmhartige God, hoor ons gebed.

stil gebed en

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

U kunt als collecte een gift overmaken. Zie hiervoor de zondagsbrieven.

Slotlied 1014: 1,3,5

1 Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

3 Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

5 Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.

Wegzending en zegen.

Onze God zegene u en behoede u
De heilige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De eeuwige verheffe haar aangezicht over u en geve u vrede.
Amen