Gemeentevergadering

De afgelopen tijd is een groepje gemeenteleden bezig geweest een nieuw profiel van onze kerk te schrijven. En een profielschets van een te beroepen predikant. Deze beide profielen zijn woensdag in de kerkenraad besproken en de kerkenraad wil deze nu aan de gemeente voorleggen. Ook het Beleidsplan is door de kerkenraad actueel gemaakt en ook dat leggen we u voor. De profielen vindt u bij deze zondagsbrief. Het beleidsplan is te vinden op de website onder het kopje Organisatie.

De kerkenraad wil over deze documenten graag uw mening horen. Daarna kunnen ze naar de classis gestuurd worden, met het verzoek een beroepingsprocedure te mogen starten. U wordt van harte uit-genodigd voor een gemeentevergadering op: zondag 10 november om 11.45 in de Bergsingelkerk.

Profiel van de Bergsingelkerk en BMVier in Rotterdam, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

 Wie zijn wij

 Wij willen een open kerkgemeenschap zijn waarin iedereen zich thuis kan voelen. Onze gemeente staat middenin de samenleving en bestaat uit actieve en zelfstandige leden die in gesprek met elkaar hun geloof proberen inhoud te geven. Wij zijn mensen die luisteren naar elkaar, elkaar respecteren en ruimte geven om te groeien. In geloof en als mens. Wij geloven in mensen die samen de kerk maken, mensen die leven met de boodschap van Christus. De boodschap van liefde, saamhorigheid en gerechtigheid.

Onze gemeente maakt gebruik van twee kerkgebouwen: BMVier aan de Burgemeester Meineszstraat 4 in Rotterdam-West en de Bergsingelkerk aan de Bergsingel 150 in Rotterdam-Noord. Veel van onze leden wonen in de omliggende buurten maar komen ook van andere plaatsen, binnen en zelfs buiten de stad. We zijn een Rotterdamse kerk waarin humor, lef en passie eigenschappen zijn die we in elkaar waarderen.

Het kerkgebouw van BMVier staat middenin het Nieuwe Westen en biedt onderdak aan o.a. het wijkpastoraat en vrouwengroep Rosa. De gemeente bestaat uit een kleine groep van veelal actieve ouderen.

De Bergsingelkerk staat in Rotterdam-Noord en heeft een herkenbare plek in de buurt, door de uitstraling van het gebouw en door de activiteiten die er plaatsvinden. De gemeente heeft een diverse samenstelling en bestaat o.a. uit jonge gezinnen, studenten en ouderen. In beide kerken vindt wekelijks de eredienst plaats.

 Waar staan we voor

Wij bieden ruimte aan mensen met verschillende opvattingen over de wijze waarop we nu en in de toekomst ons geloof vorm kunnen geven. Als een pluriforme gemeente van zowel kwetsbare als weerbare mensen willen we van betekenis zijn voor stad en samenleving. Wij geloven in het goede, alles behoort tot de schepping en mag tot zijn of haar recht komen. Om daar uiting aan te geven wil onze kerk leven, denken en doen langs drie sporen die sterk met elkaar verbonden zijn:

Vieren

In onze zondagse eredienst vieren we ons geloof in God en het verbonden zijn met elkaar. Dat doen we in onze liturgie, een vaste volgorde waarin gebed, muziek, zang en overdenking een plek hebben. De liturgie geeft herkenbaarheid en rust maar is geen keurslijf. Zowel de vorm als de inhoud van onze viering bewegen zich in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. Muziek is één van de pijlers van onze viering. Het versterkt het gemeenschapsgevoel, verdiept ons geloof en wat ieder persoonlijk tot uitdrukking wil brengen. We hechten waarde aan een kwalitatieve en mooie uitvoering en maken gebruik van de talenten binnen onze gemeente, en daarbuiten.

Onze vieringen zijn toegankelijk en voor alle leeftijdsgroepen. Voor de allerjongsten is er een crèche, er is een kinder- en tienerkerk. Kinderen nemen regelmatig actief deel aan de zondagse eredienst. In onze vieringen dragen we uit wat Christus ons heeft voorgeleefd. Dat is en blijft onze kracht.

Vormen

Aan onze gemeenteleden en mensen buiten onze gemeente biedt onze kerk ieder jaar een breed en interessant programma om het geloven te verdiepen, te verbreden of juist kennis te maken met  geloven. We organiseren activiteiten die mensen aanspreken en aan het denken zetten over geloof en leven. Activiteiten die contacten tussen mensen stimuleren, waarin ruimte is voor twijfel en houvast maar waarbij we elkaar vooral respecteren. We vinden het belangrijk dat er in de activiteiten, maar ook in onze zondagse eredienst een ‘prikkel’ zit die blijft. Zodat mensen zichzelf beter leren verstaan en kunnen groeien in hun relatie met God en elkaar.

Verbinden

We willen ons als kerk verbinden met anderen omdat we weten dat daar onze toekomst ligt. Door gastvrijheid, aandacht en openheid willen we er zijn; wij voor de ander en de ander voor ons. Om mensen te betrekken op elkaar en de verhalen van elkaar te horen, waarbij we ons steeds laten inspireren door de verhalen van Christus. Dat doen we door onze deuren open te zetten, activiteiten te organiseren en te laten organiseren voor en door de buurt en het gesprek aan te gaan.

In het vieren en vormen zoeken we naar het zingeven en zin hebben in het leven, naar de bredere bedoelingen van het leven.

Voor wie zijn we er

 We zijn er voor mensen in een samenleving die verandert, individualiseert en steeds meer diversiteit krijgt. Zekerheden vallen weg en de zorg voor mensen is niet meer vanzelfsprekend een overheidstaak. Dit biedt ons kansen én uitdagingen. Kansen om onze roeping van een open gemeenschap in praktijk te brengen. Maar ook uitdagingen om mee te werken aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien, elkaar ontmoeten en inspireren, en aspecten als duurzaamheid en gerechtigheid betekenis krijgen. We proberen er te zijn voor mensen in de wijken, de stad en daarbuiten. Om samen een zoektocht te ondernemen naar de zin van het leven en op verhaal te komen.

Er zijn vele manieren om betrokken te zijn bij onze kerk en haar activiteiten. Dat kan door direct lid te worden, via een gastlidmaatschap of gewoon eens binnen te lopen.

Voor meer informatie kan men terecht op de websites  www.bergsingelkerk-bmvier.nl en www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

15 oktober 2019